Methodist Shona Hymn 55

Ngatitende Mwari,
baba wedu,
Iye wakasika
Isu tose
Kuti timuzive
Nemwoyo yedu yose
Nokusingapere.
Hareruya!

Ngatitende Mwari,
Baba wedu,
Wakatipa Jesu,
Mwana wake,
Wakatifirapo
Pano iwoyo muti
Kuti tiponiswe
Isu tose.

Zvakaipa zvedu
Zvakashambwa
Nero ropa rake
Pam’chinjikwa;
Ngatifare tose
Takanatsiwa naye;
Rumbidzai mose!
Hareruya!

Garai vatendi
Muna Jesu,
Ndiye dangwe redu
Pakumuka,
Nesu tichamuka
Kana tomutevera,
Achatipinzako
Kuna baba.

Ridzai hwamanda
Dzokukudza!
Ridzaiwo nyere
Namarimba!
Rumbidzai baba!
Mupemberere Ishe!
Rumbidzai mose!
Hereruya!

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.