Methodist Shona Hymn 54

Tsitsi hedzi dzamira dzoga,
Zvirwadzo zvakamira zvoga,
Kusuwa kwakamira koga,
Pamuchinjikwa.

Ishe waburuka kudenga,
Akazova munhu kuvanhu,
Nediramhamba kuvatadzi,
Pamuchinjikwa.

Rutendo rwedu rwomirepi?
Ruvimbo rwedu rwomirepi?
Norudo rwedu rwomirepi?
Pamuchinjikwa.

Nengozi dzingapere dzose,
Nemhaka dzingaripwe dzose,
Zvoregererwa zvivi zvose,
Pamuchinjikwa.

Ngirozi dzakaona pasi,
Dzakati gwanan’wana pasi,
Dzichiona mashura ayo!
Pamuchinjikwa.

Hymn Details

2 thoughts on “Hymn 54

  1. I am doing a study on Shona hymns and am looking for resources from which our Shona Hymns where translated. Please assist

    1. Hi Isaac:

      If you have the printed hymn book it tells you the English name of the hymn at the top right. I guess you could use that as a starting point for your search.

      Hazel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.