Methodist Shona Hymn 56

Mutadzi anofirirei?
Jesu waturikirwei?
Kukuwa kwake ndokwei?
Anoteurira isu:
Baba, varegererei,
Nokuti havandizive.

Gwayana rorununuro!
Nokutambudzika kwenyu,
Ropa, nokunyadzwa kwenyu,
Muchinjikwa norusuwo,
Nokufa, noupenyuwo,
Bisai, mudzime zvivi.

Ndisvipure tsoka dzenyu,
Dzishambidzwe nemisodzi;
Ngandiudze rudo rwenyu
Munzeve dzavo vatadzi;
Kuti vose vaponiswe,
Nokuti ndanzwirwa ngoni.

Rudo rwenyu rundimutse,
Rudo rwenyu rwepachena;
Kuti vakatadza vose
Vanzwe tsitsi dzandiwana,
Kuti vose vazivise
Rudo rwenyu rusingafe.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.