Methodist Shona Hymn 5

Ngatimukudze Mwari
Nemwoyo inofara:

   Tsitsi dzake ihuru
Dzinoitirwa isu.


Anoraira zuva
Rivhenekere nyika

zvinhu zvose zvipenyu
zvinochengetwa naye:

Anotikwanisawo
Anoda kukumbirwa:

Kana tiri panhamo
Tinosimbiswa naye:

Mwana wake wakafa
Kuti tive vapenyu:

Ngatimukudze Mwari
Nemwoyo inofara:

   Tsitsi dzake dziripo
Dzisingapere idzo.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.