Methodist Shona Hymn 160

Dombo rakarekare,
Matwemurirwa ini,
Ngandivande mamuri,
Ndiponiswe paviri
Pasimba rokuipa,
Nembhosva yandibata.

Basa randinoita
Haringakufadzisei,
Nyange kutsungirira
Nokuchemera zvivi;
Handiponiswe nazvo,
Ndimi moga M'ponisi.

Handine chimwe changu
Ndobata muchinjikwa;
Mutwi, mundisimidze,
Rombe mundiyamure,
Ndine tsvina M'ponisi.
Mundishambidze chose

Kana ndigere pano,
Kana rufu rwasvika
Ndoyambukira mhiri,
Ndoiswa pakutongwa,
Jesu, Dombo rakare,
Ndicha vanda mamuri.

Hymn Details

3 thoughts on “Hymn 160

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.