Methodist Shona Hymn 6

Mukudzei iye Mwari
Mune denga rose;
Mukudzei iye Mwari
Pane nyika yose.

Imi muri nhume dzake,
Mukudzei iye:
Nemi muri hondo dzake
Mukudzei iye.

Iwe zuva, newe mwedzi
Mukudzei iye;
Nemiwo imi nyenyedzi,
Mukudzei iye.

Iwe moto, newe chando,
Mukudzei iye;
Iwe mhepo newe mhute
Mukudzei iye.

Imi muri vaShe mose,
Mukudzei iye;
Nemi imi vanhu mose,
Mukudzei iye.

Imi mose vakomana,
Mukudzei iye:
Nemi imi vasikana,
Mukudzei iye.

Nemi vanhu vachembera.
Mukudzei iye;
Nemi imi mhuri yose,
Mukudzei iye.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.