Methodist Shona Hymn 114

Ndinochema Ishe Mwari
baba muri m’tsvene ndinzwe;
Handinakufara Mambo,
Ndiponisei Ishe wangu.

Ndiri hwai, ndarasika,
Nganditsvakwe ndidzoswezve;
Ndiri pasi pamapako,
Chindirondai Ishe wangu.

Ndakarasa nzira yenyu,
Ndikashora tsitsi dzenyu,
Ndikakwira pamikwidza,
Ndikanyura pakaipa.

Pane rima rakakomba,
Buda, zuva rakanaka;
Ngandipinde pane nzira,
Ndiponisei Ishe Jesu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.