Methodist Shona Hymn 113

Hakusi kurema
Kwedzi mhosva dzangu,
Dzandinadzo ini
Dzokuzvarwa nadzo;
Dzakandipinzawo
Murushavashava
Rwakandikonzera
Kufa kwangu kose.

   Ishe Jesu, Ishe
   Ivai netsitsi;
   Ishe, Jesu, Ishe
   Ivai nengoni.


Handisayamurwa
Namabasa angu;
Ndakasungwa kwazvo
Nezvitadzo zvangu;
Iye Jesu Kristu
Pamusana pangu
wakanzwa kurema
wakafira ini.

Dai asauya
Mununuri wangu,
Dai asafira
Mhosva dzangu ini,
Ndaizotakura
Nokurangwa kwangu
Asi zvose izvi
zvakabva pana She.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.