Methodist Shona Hymn 115

Jesu ndanga ndakurasai
Nyange manga mandifira,
Asi nhasi ndinonyara,
Pamhidzai mundigam’chire.

Handina kufanera ini
Kuitirwa idzo tsitsi;
zvino ndinoita seiko?
Pamhidzai mundigam’chire.

Ndinokuipa kukuru,
Nhasi kwandimanikidza;
Ndinotarisa kudenga,
Pamhidzai mundigam’chire.

zvose zvandanga ndaita
zvaipa, ndinozvinyara;
zvirokwazvo, Ishe wangu,
Pamhidzai mundigam’chire

Ishe. Jesu, ndinochema,
Ndochemera mhosva yangu,
Ndinonyara, ndinopfidza,
Pamhidzai mundigam’chire.

Hymn Details

One thought on “Hymn 115

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.