Methodist Hymn

Hymn 116

baba ndiri mwana wenyu
Nyange ndakatadza;
Ndinochema mberi kwenyu,
Mundiregerere.

zvitadzo zvangu zvizhinji
Hazvingaverengwe;
Ndinozviisa kwamuri
Mundiregerere.

Mirau yenyu ndakatyora,
Ndakakuzvidzai,
Mununuri ndamurasa
Mundiregerere.

Ndakatadza nokureva
Nokufunga kwangu,
Ndakatadza namabasa,
Mundiregerere.

Nyange ndanga ndafanera
Kukukurumbidza;
Ndatadza nokukanganwa;
Mundiregerere.

Nezvakaipa zvizhinji
baba, ndakatadza,
Ndakakunyadzisai imi,
Mundiregerere.

Muri Mwari mune ngoni
Dzisingazopera.
Naizvozvo ndinochema;
Mundiregerere.

Join the Conversation

2 Comments

  1. Powerful song. I sang it in my dream today. I grew up singing this song in church and at home but it never had the impact it had on me in the dream.

  2. Powerful song. I sang it in my dream today. I grew up singing this song in church and at home but it never had the impact it had on me in the dream.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.