Methodist Shona Hymn 167

Ndicharumbidza Mwari
Mazuva ose angu;
Vanyoro vachazvinzwa,
Vachagofarisisa.

Kudzai Mwari neni,
Kudzai zita rake;
zvandakatsvaka Mwari
Akazondipindura.

Akandisunungura
Pakutya kwangu kwose,
Vatumwa vaJehovha
Vanondikomberedza.

Ravirai, muone
Jehovha wakanaka;
Anovakomborera.
Vanovimba kwaari.

Imi vatsvene vake,
Ityai Mwari chete,
Nokuti vanomutya
Havana kumwe kutya.

Kudzai Mwari mose
Munoshandira iye;
Vanovimba kwaari
Vachazofarisisa.

Tarisazve nziyo idzi: 152, 191, 254

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.