Methodist Shona Hymn 168

Gadzira miteuro
Jesu anoda kunzwa
Iye wakaratidza
Haarambi kukunzwa.

Unouya kwaMambo
Uya nemikumbiro,
Ane ngoni nesimba
Kumbira unopiwa.

Ndotanga nomutoro;
bisai zvitadzo zvangu;
Shambidzai mwoyo wangu
Neropa renyu, Ishe.

Ndotsvaka kuzorora,
Garai mumwoyo wangu;
Imi Mufiri wangu,
Ndive temberi yenyu.

zvandichiri mufambi
Ndifarisei norudo;
Muve mutungamiri,
Muvewo nhowo yangu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.