Methodist Shona Hymn 169

Famba mangwanangwana
Famba masikati,
Famba zuva rovira,
Famba pausiku;
Famba nomwoyo m’tsvene
Urege kutyiswa
Upfugame namabvi
Teura ruvande.

Kumbirira shamwari
Vose vaunoda
Kumbirira vavengi,
Rega kuvasiya;
Shure kwazvo kumbira
Chowotsvaga woga;
Muzita rake Jesu
Mununuri wako.

Kana washaya nzvimbo
Yokuteurira
Kana varipo vamwe,
zvimwe unebasa;
Simudza mwoyo wako,
Mwari anokunzwa;
Kufunga kwedu kose
Kunozibwa naye.

Kana wawona nhamo
Teura kwaari;
Nomurufaro rwako
Funga ngoni dzake;
Simba raakatipa
Rinokunda zvose,
Simba rokuteura
Kuna Mwari wedu.

Hymn Details

One thought on “Hymn 169

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.