Methodist Shona Hymn 60

Ndakayeva Muchinjikwa,
Paakaroverwa Ishe,
Ndinobva ndamhura zvose,
Nako kuzvikudza kwangu.


Ramba Mwari, ndisadade,
Asi nako kufa kwake,
Zvose zvinhu zvave nhando,
Ndazvipa kuropa rake.

Honai maoko, tsoka,
Mobva rudo nokurwadza,
Zvisati zvakamboonwa,
Kunyange ngundu yeminzwa.

Dai zvose zviri zvangu,
Hazvikwane diramhamba,
Kufana norudo rwake,
Rwoda zvouzima hwangu.

Tarisazve nziyo idzi: 108, 240

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.