Methodist Shona Hymn 59

Makatakura kuipa
Kusi kwenyu Jesu,
Makaripa mhosva Jesu,
Isi mhosva yenyu.

Mairwadzwa nokuipa
Musiri mutadzi
Raparara ropa renyu
Muri m’tsvene imi.

Kudarika kwedu kose
Kwamakapomerwa,
Nezvirandu zvedu zvose
zvamakapomerwa.

Taregererwa, tapona
Nezvirwadzo zvenyu;
Tashambidzwa pakuipa
Nero ropa renyu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.