Methodist Hymn

Hymn 59

Makatakura kuipa
Kusi kwenyu Jesu,
Makaripa mhosva Jesu,
Isi mhosva yenyu.

Mairwadzwa nokuipa
Musiri mutadzi
Raparara ropa renyu
Muri mā€™tsvene imi.

Kudarika kwedu kose
Kwamakapomerwa,
Nezvirandu zvedu zvose
zvamakapomerwa.

Taregererwa, tapona
Nezvirwadzo zvenyu;
Tashambidzwa pakuipa
Nero ropa renyu.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.