Methodist Shona Hymn 58

Jesu ndisededzei
Pedyo nom’chinjikwa
Patsime rinokosha
Rinorapa vose.

   Ipo pam’chinjikwa
   Ndichakudza Jesu
   Dakara mweya wangu
   wawana zororo.


Pedyo nomuchinjikwa
Rudo rwandiwana;
Nyamatsatsi yedenga
Yandivhenekera.

Pedyo nomuchinjikwa,
Gwayana raMwari.
Yamurai ndifambe
Ndichiutondera.

Pedyo nomuchinjikwa
Ndinozorindira:
Ndichivimba dakara;
Ndiwane zororo.

Hymn Details

One thought on “Hymn 58

  1. I commend you for your beautiful work of compiling these hymns and songs of praise and worship. May the Lord Jesus Christ abundantly bless you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.