Methodist Shona Hymn 129

Mwoyo wangu uchimutsva
Ndoupira kwamuri,
Namasimba angu ose
Achashandiswa nemi.

Ndigam’chirei She Jesu,
Mwoyo wangu ndowenyu,
Ngandive muranda wenyu
Mundizadze norudo.

Nditumei kwamunoda
Munditungamirire,
Ngoni dzenyu dzindichenge
Ndishande nokufara.

Ngandiite kuda kwenyu
Ndinoda kwenyu chete;
Paupenyu napakufa
Ndozvipira kwamuri.

Ndava wenyu chose Ishe
Ndasarudzirwa basa;
Ndirege kubva kwamuri
Chigarai mandiri.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.