Methodist Shona Hymn 128

Imi makabva ku’zuru
Kutungidza moto pasi,
Vesai rudo rutsvene
Ipapo pamwoyo wangu;

Ubvirire mbiri yenyu
Nerimi risingadzimwe,
Rimire seshongwe yangu,
Uve muteuro wangu.

Simbisai nhuna dzangu
Kuti ndikushandirei;
Rudo rwenyu ruchipfuta
Rumutse chipo mandiri.

Ndigadzirire kuita
Kuda kwenyu kwakakwana,
Dakara ndive pakufa
Diramhamba rigokwana.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.