Methodist Shona Hymn 130

Makati: zvose siyai,
Kuti munditevere
Takasiya zvose Tenzi,
Tomirira kwamuri.

   Torai mwoyo yedu
   Pamwe nesimba
   zviitiswe basa, Tenzi,
   Tozvipira kwamuri.


Tizadzisei nesimba
Kuti tive zvapupu
zvounhu hwenyuwo Ishe,
Kuti huri matiri.

Yamurai vanhu vedu
Vakutevere iwo,
Itai nzeve dzavowo
Dziterere kwamuri.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.