Methodist Shona Hymn 83

Mweya Mutsvene, Idi,
Vhenekai mandiri;
Rujeko rwomukati
Rundionese ini.

Mweya Mutsvene, Rudo,
Dziyisai mumwoyo,
Mutsai pfungwa tsvene,
Kuzvida kwangu kufe.

Mweya Mutsvene, Simba,
Zadzai mwoyo wangu;
Mugaremo mandiri
Kuti nditsungirire.

Mweya M’tsvene, Nduramo,
Tongai hana yangu,
Kana mava She wangu,
Munondisunungura.

Mweya M’tsvene, Rugare
Nyaradzai mumwoyo;
Ngamugarike kwazvo,
Murudzikamo rwenyu.

Mweya M’tsvene, Rufaro,
Fadzai mwoyo wangu;
Murenje ngandiimbe,
Rufaro ruve tsime.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.