Methodist Shona Hymn 82

Mweya woutsvene
Uyai kwatiri;
Mutivhenekere
Nomumwoyo yedu;
Tanga tarasika
Tikakwezvwa nemi,
Nhasi totarira
Nemwoyo kwamuri.

Mweya woutsvene
Uyai kwatiri,
Mutizarurire
Mununuri wedu;
Titungamire
Pane tsoka dzake,
Mutipupurirei
Noruregerero.

Mweya woutsvene
Uyai kwatiri,
Mutitsvenisire
Mwoyo yedu yose;
Ndimi muvimbisi
Wezvo kuna Ishe;
Ndimi mufadzisi
Nezvo zvokudenga.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.