Methodist Shona Hymn 84

Mweya musiki, muvambi
weidzo nheyo dzenyika;
Shanyirai pfungwa dzese,
Mutidire namafaro;
bvisai zvivi mumwoyo,
Ticheniswe, mugaremo.

Mweya usina kusikwa,
wakapikirwa nababa;
Imi tsime routsvene,
Nomoto unochenisa;
Uyai patinoimba
Mugotiita vatsvene

Mweya wenyasha, burukai,
Muzere nesimba guru;
Simba roruoko rwake
Rotonga denga nenyika;
Chenurai kuda kwedu,
Mwoyo ifanane nemi.

Tisikei tose patsva;
Tandanisai Satani;
Tigamuchire chokwadi,
Tiite zvatinotenda
Tipei uzima hwenyu,
Tione baba naKristu.

Rukudzo rusingapere
Ngaruvepo kunababa;
Mwanakomana akudzwe
Uyo wakafa pamuti;
Nemiwo Mweya mukudzwe
Kudzamarare narini

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.