Methodist Shona Hymn 85

M’tsvene, M’tsvene, M’tsvene, Mwari wesimba!
Namangwanangwana toimba kwamuri;
M’tsvene, M’tsvene, M’tsvene, wetsitsi nesimba!
Mwari Mutsvene, Vatatumumwe!

M’tsvene, M’tsvene, M’tsvene, vokurumbidza
Vanhu venyu vose kudenga kunemi;
Ingirozi dzose pachigaro chenyu
Dzinopfugama pamberi penyu.

M’tsvene, M’tsvene, M’tsvene, makavanzika,
Vanhu vakaipa havakuonei;
Asi ndimi M’tsvene; hapanazve mumwe,
Mune chokwadi, simba norudo.

M’tsvene, M’tsvene, M’tsvene, Mwari wesimba!
Munokurumbidzwa namabasa enyu;
M’tsvene, M’tsvene, M’tsvene, wetsitsi nesimba!
Mwari Mutsvene, Vatatumumwe!

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.