Methodist Shona Hymn 287

Mwari worudo, rudo rwakakwana
Topfugama paterone yenyu
Tichikumbirira ava vaviri
Vave norudo rusingapere.

Mwari wo’penyu wakakwana chose
Vasimbisisei murutendo;
Vapei mwoyo inoshingirira
Isingatye kurwadza nokufa.

Panhamo dzavo vapei rufaro,
Norunyararo padambudziko;
Ngavarindire musi unouya
Musi worudo rusingapere.

Copyright: by permission of oxford University Press

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.