Methodist Shona Hymn 288

Ishe! Ikoku kusvitswa
Kwavaranda venyu;
Ngavakomborerwe nemi
Nokuvapo kwenyu.

Ngavasanganiswe nemi
Vafadziswe nemi,
Vaite mumwe kwamuri
Vanzwe rudo rwenyu.

Hatikumbire rufaro
Rusina maturo,
Rukomborero rwababa
Tovakumbirira.

Mune dzose nzira dzavo
Ngavabvume imi;
Pakufamba kose kwavo
Kugadzirwe nemi.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.