Methodist Hymn

Hymn 3

Mwari muri zuva redu,
Munopenya pauzuru;
Munovhenekera mweya,
Munotiratidza nzira.

Mwari muri nhowo yedu,
Hatidzitye mhandu dzedu;
Dzose dzinokundwa nemi,
Tigofamba nokufara.

Munotipa ngoni dzenyu,
Munotipawo utsvene;
Munopa vanonamata
Izvo zvinokomborera.

Rukomborero rukuru!
Rukomborero rwedenga!
Kunavanovimba nemi,
Vanoziva rudo rwenyu

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.