Methodist Shona Hymn 3

Mwari muri zuva redu,
Munopenya pauzuru;
Munovhenekera mweya,
Munotiratidza nzira.

Mwari muri nhowo yedu,
Hatidzitye mhandu dzedu;
Dzose dzinokundwa nemi,
Tigofamba nokufara.

Munotipa ngoni dzenyu,
Munotipawo utsvene;
Munopa vanonamata
Izvo zvinokomborera.

Rukomborero rukuru!
Rukomborero rwedenga!
Kunavanovimba nemi,
Vanoziva rudo rwenyu

Hymn Details

Not the hymn you are looking for? View the AFM version of Mwari Muri Zuva Redu

Mwari muri zuva redu lyrics
mwari muri zuva redu methodist lyrics
mwari muri zuva redu song

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.