Methodist Shona Hymn 245

Mwari mundidzore imi,
Ndizwe nyaya dzakanaka,
Dzinorehwa namaKristu,
Neni ndinodzida.

Kana ndadzigamuchira,
Ngandiparidze kuvamwe,
Avo vasingadzizive,
Vagotenda imi.

Vamwe vanokutsvakai,
Asi vanoshaya munhu
Angavatsanangurire
Ayo mazwi enyu.

zvandazvipira kwamuri
Imi shandai mumwoyo,
Mundibise zvakaipa
Ndisare ndachena.

Femerai vanhu vose
Vanodisa kuparidza,
Vachiwane ichi chipo
Chokudzora vanhu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.