Methodist Shona Hymn 246

Ko, handingaite kuda kwaShe
Nenzira yokutya vanhu?
Kana ndingapupure neidi
Nokureva nokuita?

Jesu, munoziva pfungwa dzangu;
Ko, ndiri kutsvaka here
Kukudza nokunaka kwenyika
Kana kukudza kwamuri?

Rudo rwaShe rwandimanikidza
Kuti ndigotsungirira
Kutsvaka avo vanorasika,
Kuvaponisa murufu.

Ndinokupai upenyu hwangu
Kuti hushandiswe nemi;
Kuda kwenyu, Ishe ngakuitwe,
zita renyu ngarikudzwe.

Ndipei rusimbaradzo rwenyu;
Kunyange ngozi dziripo,
Ndinozopupura nechokwadi
Muchindipa mweya wenyu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.