Methodist Shona Hymn 9

Mwari hamuna mavambo,
Mwari hamuna mugumo;
Muri pane nzvimbo dzose,
Muripo nenguva dzose.

Nokudzi nyenyedzi kose
Muriko napauzuru;
Maingovako nakare,
Dzisati dzavako idzo.

Nyange zvikapera zvose,
zvikaparadzika zvose;
Asi imi hamupere
Mugere kusingapere.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.