Methodist Hymn

Hymn 8

Makasika zvose zvinhu,
Imi Mwari moga;
Pasina wakuyamurai
Kuzviita kwenyu.

Aya makomo amire
Akasikwa nemi;
Akamira akasimba
Nokutsigwa nemi.

Nayo mvura yatinonwa
Takapiwa nemi;
Nako kudya kwatinodya
Takapiwa nemi.

Makasika vanhu imi
Nokufana nemi:
Mukavapa zvinhu zvose
zvikavakodzera.

Nhasi vose vanotenda
Nezvi zvipo zvenyu;
Tipei mwoyo inokudai
Sokutida kwenyu

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.