Methodist Shona Hymn 297

Mwari baba, muve nesu,
Mutichengete usiku
Mutiite vana venyu,
Parima tivhenekerwe

Jesu, runyararo rwedu,
bvisai zvakaipa zvedu;
Revai dama, tinunurwe,
Parima tivhenekerwe.

Mweya douyai kwatiri,
Titsvenisei usiku;
Mwoyo ive musha wenyu,
Parima tivhenekerwe.

Vatatumumwe sederai;
Ivai nesu paupenyu,
Ivai nesu napakufa;
Parima tivhenekerwe.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.