Methodist Shona Hymn 298

Kudzai Mwari mukuru!
Rumbidzai mose!
wakatipa gore idzva
Ngaakurumbidzwe.

wakatichengeta Iye
Gore rapfuura;
Tose tiri mberi kwake,
Nezvipiko zvedu.

Tinokuvongai baba
Nedzo tsitsi dzenyu
Tinozvipira kwamuri
Nayo mwoyo yedu.

Toda kukurumbidzai
Namabasa edu
Toda kutevera Jesu
Tiende kudenga.

Dzose nguva dzatinadzo
Dzive dzenyu Ishe;
Namasimba edu ose
Apirwe kwamuri.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.