Methodist Shona Hymn 199

Musi wehasha nokutya,
Musi wokuchema kwazvo
Unozadziswa matama,
Avaprofita vakare.

Munhu achafa nokutya,
Kana Mutongi asvika,
Mutongi mukuru Jesu,
Isu tinogomirepi?

Ndinogodiiko ini?
Ndogotetererwa nani?
Panenge tsitsi dzodiwa,
Nawo musi wokutongwa.

Jesu ruponiso rwangu,
Imi makazova munhu,
Rega kundisiya ndega,
Ndive mutandwi naMwari.

Makazonditsvaka ini,
Mukanditenga neropa,
Ngoni dzakadaro Ishe,
Hadzingaitirwe nhando.

Hongu, ndine mhosva ini
Ndiri munyadzisi ini,
Ndinochema zvakanyanya,
Mwari ndinzwirei tsitsi.

Yose miteuro yangu,
Haine basa kwamuri,
bedzi ngoni dzenyu Ishe,
Dzingandinunure ini.

Ndinopfugama netsitsi,
Ndinorwarira zvitadzo,
onai mwoyo wangu She,
Uyai mundiponise.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.