Methodist Shona Hymn 201

Mumhanzi uri kudenga,
Kana wozoridzwa iwo,
Nokuriridza kukuru,
Kana kozonzwika iko,
Kunoparura makuva
Kutsemure napanyika.

Negungwa rinovabisa
Vose varakambomedza,
Nenyika inovabisa
Vose vakanga vavigwa,
Vagomuka mumakuva
Vagoenda pakutongwa.

Vati ivo vakafira
Pane zvakaipa zvavo
Vachamiswa pakachena
Pamberi paChangamire,
Vazvipindurire vega
Vagorangwa zvinorwadza.

bedzi vakabvuma Jesu
Vanopona noyu musi,
Vachafara pamwe chete
Vanozopinda kudenga,
Vaine mibairo yavo
Vaino Muponisi wavo.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.