Methodist Shona Hymn 285

Mudzongeri wakabuda
Kundokusha mbeu dzake.
wakakusha mbeu dzake
Dzaakanga asarudza.

Dzimwe mbeu dzakawira
Pane ivhu romunzira
Dzakatsikwa Idzombeu
Shiri dzikanonga yose.

Dzimwe mbeu dzakawira
Muvhu ririparuware
Hadzina kukura mbewu
Muvhu risina zvokudya.

Dzimwe mbeu dzakawira
Muvhu rakamera minzwa
Minzwa ikakura nadzo
Minzwa ikavhunga mbeu.

Dzimwe mbeu dzakawira
Muvhu riya rakanaka
Dzamera dzakabereka
zvibereko zvine zana.

Mbeu ishoko raMwari
Mwoyo wangu ndiro ivhu
Mwoyo wangu ubereke
zvibereko zvamazana.

baba ngandidzivirirwe
Kune mhandu dzomunyika
Ndivewo anobereka
zvibereko zvamazana.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.