Methodist Shona Hymn 284

Ishe woutsvene.
Tinzwei isu;
zvatinopfugama,
Tiropafadzwe.

Nyange muri m’tsvene,
Ishe wedenga,
Munotiterera
Pakunamata

Tichiri vaduku,
Hatina simba;
Titungamirei
Munzira yenyu.

Tidzivei pamhosva
Mazuva ose;
Yamurai isu
Tide’mi moga.

zvatinoshovedzwa
Nemi kudenga,
Tichazodaira:
Tauya Ishe.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.