Methodist Shona Hymn 283

Nditungamire kuna She Jesu;
Ndiyamure kuti ndimude,
Ndiye M’ponisi, ndingamutende,
Ndoda kumuona, ndiratidze.

Nditungamire, ndiye Mufudzi,
Mwoyo wake wakapfavisa;
Anotinzwira tsitsi norudo,
Anondidana mwana wake.

Ndouya Jesu, M’ponisi wangu,
Ndokutendai, ndozvipira,
Ndigam’chirei netsitsi dzenyu,
Ndinoda kufanana nemi.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.