Methodist Shona Hymn 195

Kwasara makore,
Nenguva shomana
Tinoenda kuva navo
Vari kuzorora.

   Mweya wangu Ishe,
   Ngaururamiswe;
   Ndigoshambidzwa muropa,
   Ndibviswe kuipa.


Kwasara mazuva
Atinawo isu;
Shure kwezvo tichaenda
Kuno Mutongisi.

Kwasara nenhamu,
Dzatinogoona;
Tin’enda pasina nhamu,
Nyika yakanaka.

Kwasara misodzi,
Nezvo zvinorema;
Tichaonana nababa,
Pasina kuchema.

Kwasara masvondo,
Mazuva matsvene;
Tichamunamata Mwari
Kune denga rake.

Kwasara chinguva,
Achauya Jesu,
wakambotifira kuti
Tive noumambo.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.