Methodist Shona Hymn 194

Imi Mwari webheteri
Mupi wezvokudya;
Nhungamiri yavababa
Murwendo rurefu;

Heyi miteuro yedu
Mberi pamugere;
Mwari wavababa vedu
Muve Mwari wedu.

Patenge todzingaira
Mutitungamire;
Tipei chingwa chemisi
Pamwe nezvifugo.

Vhumbamirai sehuku
Tisaritaire;
Kudzamarare tisvike
Muimba yababa.

Munopa makomborero
Atinokumbira;
Imi munozova Mwari
watakasarudza.

TARISAzVE NzIYo IDzI : 45, 163

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.