Methodist Shona Hymn 162

Kristu Mununuri wedu,
Ndimi muri simba redu
Muri simba ravo vose
Varipo munyika yose.

Muri simba rechokwadi,
Hamunako kunyengedza,
Muri tariro narini
Iyo isingapinduke.

Muri tariro panyika.
Yavanodzoka pazvivi,
Vachibvuma zvivi zvavo
Kwamuri, tariro yavo.

Muri simba ravachemi,
Voti, Yowe! Takatadza.
Muri simba ravaKristu,
Muri simba roga roga.

Nezvo ngativimbe tose
Kunemi, nenguva dzose;
Tiuye napaumambo,
Mberi kwenyu pakudenga.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.