Methodist Shona Hymn 163

Kana tichifamba
Muizwi raMwari
Anotifadzisa munzira;
Anoropafadza
Vose vanomuda
Vanovimba nokuterera.

   Kutererera,
   Ndiyo bedzi nzira
   Yorufaro naJesu,
   Vimba uterere.


Hatizogumburwa
Hatizotsutsumwa
Tinofarira rudo rwake;
Kutya nemisodzi
zvopera kunavo
Vanovimba nokuterera.

Kana taremerwa
Pano kunzwirana
Anotitusa basa redu,
Ivo vane nhamo
Vanokomborerwa
Nokuvimba nokuterera.

Hatingazoziva
Rufaro rwaIshe
Kudzamare tamupa zvose;
zvino ticharunzwa
Rugare rwaivo
Vanovimba nokuterera.

zvino ngatigare
Patsoka dzaJesu,
Kana pakufamba munzira
Tichiita zvake,
Tichitumwa naye
Tichivimba nokuterera.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.