Methodist Shona Hymn 233

Kristu mukomboreri,
Munonatsa vatsvene,
Tinzwei,nhengo dzenyu
Dzomuviri mutsvene.

Ngatiwadzane nemi,
Tigamuchire zvenyu,
Todaidza kwamuri,
Munozadzisa zvose.

Ngatishandiswe nemi,
Tigovaniswe zvipo;
Ndimi munotimisa
Tiite basa renyu.

Ngatibvumiranei,
Tichinzwirana tsitsi;
Kuti tichengetane
Mumwe nomumwe nemi.

Rudo runoparadza
zvose zvinotsautsa;
Mapoka anopera,
Kristu Musoro wedu.

Tarisazve nziyo idzi: 176, 255

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.