Methodist Shona Hymn 234

Imi Jesu, ndimi M’fudzi
weri boka renyu;
Fungatai ava vana
Mumaoko enyu.

Ngavauye, makadaro,
Vauye kwandiri,
Vakadaro vokudenga,
Musavarambise.

Havoka, Ishe, ndevenyu,
Muvatsvenisise;
Vaisei mudanga renyu,
Vakutererei.

Ngavazvarwe nokomweya,
Vakunamatei;
Vagoenda pakudenga,
Vagogara nemi.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.