Methodist Shona Hymn 235

Amai navana
Vauya kuna Jesu,
Vadzidzi vavadzivira,
Vachiti, Ibvai;
Asi Jesu haabvume
wati kuna vakukutu;
Regai vaduku musavarambise.

Ndinovagam’chira,
Ndinogovafungata,
Ndichava Mufudzi wavo,
Musavarambise;
Ndinoda vaduku vose
Vagare upenyu neni;
Regai vaduku musavarambise.

Jesu wakapfava,
wakavaropafadza;
Nyamba zviuru zvavana
Vasati vam’ziva,
Havana mashoko ake,
Havanzwe kuti wadaro;
Regai vaduku musavarambise.

Tokuteurai
Kuti marudzi ose
Asiye vamwari vavo
Auye kwamuri;
Muvavhenekere Mwari,
Muve navo noupenyu
Muvadzidzise vauye kwamuri.

Hymn Details

2 thoughts on “Hymn 235

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.