Methodist Shona Hymn 295

Ishe imi mandisimbaradza
Masikati pakudikitira,
Garai neni zuva radoka
Muve neni kakare usiku.

Kana mwoyo uchinge waneta,
Izwi renyu rinondizorodza;
Taurai izwi rorufaro,
Riropafadze, rindinyaradze.

Kana muchinditara maurano,
Ndaropafadzwa Jehovha Ishe;
Kana ndinemi zuva ravira,
Handidi chimwe chokukwanisa.

Uyai She muve mweni wangu
Shure kwebesanwa nhasi uno,
Ndipei rufaro nezororo,
Ruponiso noruregerero.

Rapai maronda, nezvirwere
zvauya kwandiri musi uno,
Kuti ndirege kugungudzika,
Ndizorore pane mwoyo wenyu.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.