Methodist Shona Hymn 293

Garai neni! zuva radoka;
Rima rasvika; garai neni!
Vamwe vayamuri vakoniwa
Ishe Muyamuri, garai neni.

Ndinokutsvakai nguva dzose;
Ngoni dzenyu dzokunda muedzi;
Ndimi chete nhungamiri yangu,
Parima, pachena, garai neni.

Handitye kana muri pedyo;
Nhamo haireme, handicheme;
Rufu kukunda kwako kuripi?
Ndokunda kana mugere neni.

Misai muchinjikwa ndotandadza;
Ndivhenekerwe kuti ndione
Kuyedza kunogouya zvino;
Mu’penyu, murufu, garai neni.

Hymn Details

2 thoughts on “Hymn 293

    1. Sorry, a new hymn book was released a few years ago and the old one is becoming hard to find. Once I get hold of a copy, I’ll upload all the old hymns to appear together with the new ones of the same number. I’ve asked a few people and the screenshot below shows the typical response WhatsApp message asking for hymn 293

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.