Methodist Shona Hymn 139

Fare iwe m’Kristu!
Fara kuna Ishe;
waponiswa naye,
Fara nomumwoyo;
Nokutenda kwaari
Nawo mwoyo wako,
wakaregererwa
zvose zvivi zvako.

Fara iwe m’Kristu!
watongerwa zvino;
Yakaripwa naye
Yose mhosva yako;
Naikoko kufa
Kwaakafa nako
waponiswa naye
Iwo mweya wako.

Fara iwe m’Kristu!
Fara kuna Ishe;
Uri wake iwe
Fara nomumwoyo;
Nemisodzi yako
Upisike yose;
Fara iwe m’Kristu
Nawo mwoyo wose

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.