Methodist Shona Hymn 243

Dzidzisai vadzidzisi,
Imi vanhu vake!
Mudzidzise shoko rake
Kudzo dzose nyika.

Asi ngoro yezwi renyu
Ngaifambe iyo;
Kudzo dzose nzvimbo Jesu,
Ngaisvike iko.

Vadzidzisi dzidzisai,
Imi vanhu vake!
Ngarinzwiwe dama rake
Navatadzi vose.

Asi dama renyu Ishe,
Ngarisvike muno;
Ngarikwane nyika yose,
Ridzidzise vanhu.

Idzo nyika dziri kure
Ngadzirizivewo,
Dzitarire kuna Jesu
Dzichitenda Iye.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.