Methodist Shona Hymn 279

baba, tinotenda,
Nezvipo zvenyu,
Miti namaruva,
Mhuka neshiri.

   Tidzidzisei She
   Kuva netsitsi
   Kuzvisikwa zvose
   zviri panyika.


Mhuka dzokurima
Nokutakura,
Dzimwe dzinochenga
Isu mumisha.

Neshiri dzedenga
Dzinoimbisa,
Dzinorwisa mhandu
Dzedu muminda.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.