Catholic Shona Hymn 36

M · SIA Baba ndinokutendai
V·. S!A Mandiburitsa munjo-odzi Baba ndinoziva ndakakutadzirai kazhinji ndinokodzera kurangwa asi imi hamutsividzi.
Bff Mandiburitsa munjo-odzi Baba ndinoziva ndakakutadzirai kazhinji ndinokodzera kurangwa --- hamutsividzi .
Madetembo:
l.Kutenda kuburitswa munjo-odzi ngakundifundise kuregerera.
2. Kundiburitsa kwenyu munjodzi iyi ngakundifundise kuregerera nokukanganwira vamwe vangu.
3. Mwari mune tsistsi ndipeiwo mwoyo Iilunyoro .
Chorus:
SIA Baba ndinotenda Baba ndinotenda Baba ndinotenda mandiburitsa munjodzi.
Bff -- Baba ndinotenda Baba ndinotenda ndinotenda mandiburitsa munjodzi.

Hymn Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.